Aviso legal

O titular deste sitio é
CIF: G36449148.

ENDEREZO FISCAL
Pontevedra
36004 - Pontevedra (Pontevedra)
986 86 65 30.
Para contactar por e-mail fai click aquí

Aviso legal

 

AVISO LEGAL

Os termos e condicións recollidos no presente Aviso Legal (en diante, as “Normas”) teñen por finalidade informar, regular o uso e acceso dos usuarios (en diante, o “Usuario” ou os “usuarios”) a todas as páxinas web que figuran baixo o dominio www.ccuzonamonumental.es (en diante, “a páxina”). A páxina e os seus contidos son propiedade e están xestionados por Centro Comercial Urbano Zona Monumental. 

1. Datos identificativos de Centro Comercial Urbano Zona Monumental 1.1. Centro Comercial Urbano Zona Monumental é unha asociación sen ánimo de lucro, (en diante denominada como CCU Zona Monumental), inscrita no Rexistro de Asociacións empresariais e sindicais co nº 2011-36-1-582 (nº antigo 36/838). 1.2. Para calquera tipo de información, dúbida, consulta ou suxerencia, os Usuarios poden poñerse en contacto con CCU Zona Monumental a través da dirección de correo electrónico ou no teléfono de atención ao cliente info@ccuzonamonumental.es e 986866530, previa cita, na dirección Calle Sierra nº 1 baixo -36002 Pontevedra.

2. Uso da páxina.

 2.1. O acceso e navegación pola páxina implica que o Usuario acepta plenamente e sen reservas todas e cada unha da Normas na versión publicada por CCU Zona Monumental no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina. Por isto, o Usuario deberá ser consciente da importancia de consultar as Normas cada vez que acceda á páxina.

 2.2. O Usuario comprométese utilizar a páxina e aqueles servizos postos á súa disposición a través da mesma, de maneira acorde á Lei, moral, bos costumes, e orde pública, así iso co disposto nas presentes Normas.

2.3. CCU Zona Monumental poderá, para maior axilidade no funcionamento da páxina e en beneficio dos Usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, o contido e os servizos prestados ou calquera aspecto da páxina. Do mesmo xeito, resérvase o dereito de modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, calquera dos termos e condicións das Normas, nos termos e condicións que estime conveniente e producirán efectos desde o mesmo momento da súa publicación. Estas modificacións poderán ser comunicadas persoalmente aos Usuarios rexistrados. Poderá, para maior axilidade no funcionamento da páxina e en beneficio dos Usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, o contido e os servizos prestados ou calquera aspecto da páxina. Do mesmo xeito, CCU Zona Monumental resérvase o dereito de modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, calquera dos termos e condicións das Normas, nos termos e condicións que estime conveniente e producirán efectos desde o mesmo momento da súa publicación. Estas modificacións poderán ser comunicadas persoalmente aos Usuarios rexistrados.

2.4. Os Usuarios deberán observar calquera instrución que, a través de e-mail ou da páxina, CCU Zona Monumental ou o seu persoal, debidamente autorizado, imparta.

 

3. Protección dos datos persoais dos Usuarios por parte de Centro Comercial Urbano Zona Monumental

 3.1. CCU Zona Monumental informa que os datos que os Usuarios faciliten a través da páxina, serán incorporados a ficheiros titularidade de , consentindo expresamente á súa recollida e tratamento, que ten por finalidade manter relacións comerciais, recibir información e publicidade de produtos e servizos de CCU Zona Monumental, ben por vías tradicionais e electrónicas.

3.2. O titular dos datos terá en todo momento o dereito de acceder ao ficheiro, podendo exercitar os dereitos de rectificación, cancelación e oposición nos termos recolleitos na lexislación de protección de datos. Do mesmo xeito, o consentimento do Usuario para o tratamento e cesión dos seus datos persoais será  revocable en todo momento. A tales fins, bastará con contactar con Centro Comercial Urbano Zona Monumental  a través do correo electrónico info@ccuzonamonumental ou por correo postal á  Att. Departamento de Cliente na dirección Cale Sierra nº 1 baixo -36002 Pontevedra

3.3. CCU Zona Monumental garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, CCU Zona Monumental garante a confidencialidade dos Datos Persoais, aínda que revelará ás autoridades públicas competentes os Datos Persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso.

3.4. Rogámoslles léanse o noso apartado específico relativo á Política de Protección de Datos e Privacidade que figura na páxina www.ccuzonamonumental.es, así como en cada sección onde o Usuario deba introducir datos persoais.

 

4. Propiedade Intelectual e Dereitos de Autor. 

4.1. Toda a información contida na páxina, incluído o seu deseño gráfico é propiedade de CCU Zona Monumental.  Os Usuarios que accedan a esta páxina poden visualizar a información contida no mesmo e efectuar  downloads ou reproducións privadas no seu sistema informático, sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros ou se instalen nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local. Non se permite, sen prexuízo do recollido as presentes Normas, a distribución, modificación, cesión, comunicación pública, reproducións nin calquera outro acto de parte ou a totalidade da información publicada na páxina, sen autorización previa de CCU Zona Monumental.

4.2. O Usuario, deberá utilizar os contidos e informacións recollidos na páxina, de forma  diligente, correcta e lícita, e en concreto, unicamente para uso persoal e non comercial. Calquera reprodución ou copia, distribución ou publicación, de calquera clase, do contido da información publicada na páxina sen autorización previa e por escrito de CCU Zona Monumental queda prohibido. A autorización para a reprodución pode solicitarse á dirección de correo electrónico info@ccuzonamonumental.es

4.3. No caso de que calquera Usuario ou terceiro considere que calquera dos contidos existentes na páxina foi introducido na mesma con violación de dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual, rogamos comunique a CCU Zona Monumental dita circunstancia, remitindo notificación á dirección de correo electrónico info@ccuzonamonumental.es, que inclúa, polo menos, os seguintes extremos:

a) Nome, dirección, número de teléfono e dirección de e-mail do  reclamante.

b) Datos do titular dos dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual que puidesen ser infrinxidos.

c) Indicación dos contidos infrinxidos e localización na páxina

d) Declaración de que a introdución dos contidos foi introducida sen autorización expresa do titular dos dereitos de autor ou outros dereitos de propiedade intelectual. Sen prexuízo do sinalado nos parágrafos

precedentes, info@ccuzonamonumental.es resérvase o dereito de defenderse contra reclamacións fundadas en normativa vixente sobre publicidade e de dereitos de autor ou outros dereitos protectores da propiedade intelectual.

 

5.  Hiperlinks.

 5.1. No caso de que na páxina refíranse mediante ligazóns a publicidade ou a páxinas Web de terceiros, CCU Zona Monumental non se obriga a controlar e non controla con carácter previo, aproba nin fai propios os servizos, contidos, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material existente na páxina ou páxinas web de terceiros, polo que CCU Zona Monumental non responderá, baixo ningunha circunstancia, da legalidade dos contidos de @dicha/ s páxina/ s, sendo responsabilidade exclusiva do terceiro, a título enunciativo e non  limitativo, o respecto da legalidade, moral, bos costumes e orde pública, dos contidos, así iso que aqueles non lesionen dereitos calquera de terceiros. A existencia dun  hiperlink non presupón relación de ningunha clase entre CCU Zona Monumental  e o propietario da páxina web en que o mesmo se estableza.

5.2. Aqueles Usuarios ou terceiras persoas que pretendan establecer un  hiperlink coa páxina, deberán garantir que o  hiperlink só permite o acceso ás páxinas ou servizos da páxina, pero non realiza, de forma enunciativa pero non  limitativa, reprodución de contidos,  deep- links,  browsers, manifestacións inexactas ou incorrectas, sobre os contidos ou a páxina. Salvo aqueles signos que formen parte do  hiperlink, o Usuario garantirá que a páxina web na que se estableza o  hiperlink non conterá marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións, logotipos,  eslóganes ou calquera tipo de signo distintivo pertencente a CCU Zona Monumental

6. Exclusión de garantías e de responsabilidade.

 6.1. CCU Zona Monumental non garante a fiabilidade, dispoñibilidade, ou continuidade do funcionamento da súa páxina nin dos servizos postos ao dispor do usuario, polo que se exclúe calquera responsabilidade polos danos e/ou prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, fiabilidade ou continuidade da súa páxina ou dos seus servizos, aínda que tentará facilitar, na medida das súas posibilidades, axuda técnica á persoa afectada.

6.2. Cos límites establecidos pola Lei, CCU Zona Monumental non pode asumir nin asume ningunha reclamación derivada da falta de veracidade, integridade e/ou actualización dos contidos e información de calquera clase recollidos na páxina.

6.3. CCU Zona Monumental non se obriga a controlar e non controla con carácter previo, a ausencia de virus ou elementos nos contidos, que poidan producir alteracións no software ou hardware dos usuarios ou persoas que visiten a páxina, polo que non responderá dos danos ou prexuízos de calquera natureza que puidesen derivarse dos mesmos.

6.4. O usuario responderá dos danos e/ou prexuízos de calquera natureza que CCU Zona Monumental puidese sufrir como consecuencia do incumprimento por parte do usuario da lei ou de calquera das normas recollidas no presente Aviso Legal.

 7. Salvagarda das Normas. 

Se algún termo e condición das presentes Normas fose declarado nulo ou  inoperante, o resto das disposicións manteranse nos termos acordados. CCU Zona Monumental comprométese a substituír a estipulación afectada pola nulidade aproximándose o máis posible á intención inicialmente perseguida.

 8. Lei aplicable e Xurisdición competente.

 Estas Normas réxense pola Lei Española. Centro Comercial Urbano Zona Monumental e os Usuarios, para a resolución de calquera controversia que puidese xurdir, con respecto á súa validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcial, sométense, con renuncia expresa ao seu foro propio ou a calquera outro que, no seu caso, puidese corresponderlles, á competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra (España).